Getting closer – people, topics, tasks

Combining tradition and modernity

Particularly in the area of international tax advice, but also in other areas of expertise, we consult nationally and internationally.  Here is a brief overview of our office and our range of services and competencies. Our correspondence language is typically English, but additionally we can consult translators and interpreters.

read more

Dichterbij – mensen, onderwerpen, taken

Een combinatie van traditie en moderniteit

Met name op het gebied van internationaal fiscaal advies, maar ook op andere gebieden van expertise, geven we nationaal en internationaal advies. Hier is een kort overzicht van ons kantoor en onze waaier van diensten en competenties. Onze correspondentietaal is typisch Engels, maar daarnaast kunnen we vertalers en tolken raadplegen

meer informatie

„Приближаясь – к людям, темам, задачам.

Совмещая традицию и современность.

Особенно в сфере международных налоговых консультаций, но также в других областях знаний, мы консультируем на национальном и интернациональном уровнях. Здесь Вы найдёте краткий обзор нашей компании и спектра наших услуг и способностей. Для корреспонденции мы обычно используем английский язык, но мы можем дополнительно консультироваться у переводчиков.“

Читать далее